DUYGUSAL AHRAZLIK (ALEKSİTİMİ) İLE ÖRGÜTSEL DEDİKODU ARASINDA İLİŞKİSİ ve EKİLEŞİM VAR MIDIR?

Author:

Year-Number: 2022-47
Number of pages: 840-850
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı; işletmelerde çalışanlarında var olabilecek duygusal ahrazlık (aleksitimi) ile, örgütsel dedikodu ilişkisi ve etkileşiminin olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir.

Yöntem: Bu çalışmada duygusal ahrazlık (aleksitimi) ile örgütsel dedikodu değişkenleri arasında ilişki ve etkileşim olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Duygusal ahrazlık (aleksitimi) ve alt boyutları ile örgütsel dedikodu değişkenleri ve alt boyutları arasındaki ilişki ve etkileşim ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırma çerçevesinde kurgulanan modelde ilişkisel ve etkileşimsel model şeklinde desenlenmiştir.

Araştırma kapsamında incelenen örneklem grubu, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde üst ve alt pozisyonlarda çalışan toplam 411 kişiden oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde veri elde edebilmek için Bagby vd. (1994) tarafından geliştirilen, Türkçeye ise Güleç vd (2009) tarafından çevrilen ve 20 soru ile üç ayrı alt boyuttan oluşan Toronto alaksitimi ölçeği ile birlikte Han ve Dağlı (2018) tarafından geliştirilen 24 soru önermesinden ve üç alt boyuttan oluşan örgütsel dedikodu ölçeği kullanılmıştır. Elde edilmiş olan verilerin istatistiki analizleri için SPSS 21.0 veri analiz programı kullanılmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre duygusal ahrazlık ve alt boyutları ile örgütsel dedikodu ve alt boyutları arasında (r=,388; ile r=,503 aralığında p<0,00) düşük ve orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu tespit edilmiştir. Değişkenler arası etkileşim analizi sonucunda ise, duygusal ahrazlık algılamalarının, örgütse dedikodu algılamalarını [(β=,975), (p<0.05)] (R2:,951;  p: ,000) pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Tartışma: Örgütlerde çalışanların duygusal ahrazlık sorununun örgütsel dedikodu üzerinde etkisinin olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığı bu çalışmada, duygusal ahrazlık sorunu yaşayan çalışanların, örgütsel dedikodu eğilimindeki algılamaları etkileyebildiği, duygusal ahrazlık ile örgütsel dedikodu olgusu arasında ilişki kurulabileceğini söylemek mümkündür. 

Keywords

Abstract

The general aim of this study;  It is aimed to determine whether there is a relationship and interaction between emotional alexithymia and organizational gossip that may exist in employees in enterprises.

 Method: In this study, it has been tried to determine whether there is a relationship and interaction between emotional numbness (alexithymia) and organizational gossip variables.  The relationship and interaction between emotional numbness (alexithymia) and its sub-dimensions and organizational gossip variables and sub-dimensions were discussed separately.  The model, which was constructed within the framework of the research, was designed as a relational and interactional model.

 The sample group examined within the scope of the research consists of a total of 411 people working in the upper and lower positions in the enterprises operating in the Izmir Kemalpasa Organized Industrial Zone.  In order to obtain data within the framework of the research, Bagby et al.  (1994) and translated into Turkish by Güleç et al. (2009) and consisting of 20 questions and three separate sub-dimensions, along with the organizational gossip scale consisting of 24 questions and three sub-dimensions developed by Han and Dağlı (2018).  SPSS 21.0 data analysis program was used for statistical analysis of the obtained data.

 Results: According to the findings obtained, it was determined that there was a low and moderate positive significant relationship between emotional resilience and its sub-dimensions and organizational gossip and its sub-dimensions (p<0.00 in the range of r=.388; and r=.503).  As a result of the interaction analysis between the variables, it was concluded that the perceptions of emotional infidelity positively affected the perceptions of organizational gossip [(β=,975), (p<0.05)] (R2:,951;  p: ,000).

Discussion: In this study, in which it is tried to determine whether the emotional numbness problem of the employees in the organizations has an effect on organizational gossip, it is possible to say that the employees who have the emotional numbness problem can affect the perceptions of organizational gossip, and that a relationship can be established between the phenomenon of emotional numbness and organizational gossip.

Keywords