E-Muhasebe ve E-Vergi Uygulamalarının Vergi Tahakkuku ve Tahsilatına Etkisi: Türkiye Örneği

Author:

Year-Number: 2022-48
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 17:52:19.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 936-946
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, bireyleri, işletmeleri ve kamu kurumlarını dijital dönüşüme zorlamaktadır. Bu dönüşüm, kamu kurumları, muhasebe meslek mensupları ve vergi mükellefleri için mali süreçlerinin elektronik ortama aktarılması anlamına gelmektedir. Dijital dönüşüm neticesinde muhasebe meslek mensupları ve vergi mükellefleri ticari faaliyetlerinde ve bu faaliyetlerini kamu kurumlarına bildirme sürecinde e-defter, e-beyanname, e-fatura, e-bildirge gibi birçok elektronik muhasebe uygulaması kullanmaktadır. Elektronik muhasebe uygulamaları sayesinde vergi mükellefleri, faaliyetleriyle ilgili beyanda bulunarak vergi ödemelerini yapmaktadır. Çalışmada dijital dönüşüm, e-muhasebe ve e-vergi uygulamaları konuları açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve vergilendirme sürecini ilgilendiren elektronik uygulamalar incelenmiştir. Çalışma, e-fatura, e-beyanname ve internet/interaktif vergi dairesi uygulamalarının vergi tahakkuk ve tahsilatına olan etkisini belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 1994-2021 yılları arasındaki verilerinin değerlendirmeye alındığı çalışma sonucunda, ilgili uygulamaların kullanılmaya başlamasıyla birlikte vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarında belirgin artışlar olduğu gözlemlenmiştir. Bu artışlarda diğer etkenlerle birlikte e-uygulamaların kullanılmasının da etkisi olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The rapid development in information technologies forces individuals, businesses and public institutions to digital transformation. This transformation means transferring financial processes to electronic environment for public institutions, accounting professionals and taxpayers. As a result of digital transformation, accounting professionals and taxpayers use many electronic accounting applications such as e-ledger, e-declaration, e-invoice, e-declaration in their commercial activities and in the process of reporting these activities to public institutions. Thanks to electronic accounting applications, taxpayers make tax payments by making a declaration about their activities.   In the study, digital transformation, e-accounting and e-tax applications were explained, and electronic applications developed by the Ministry of Treasury and Finance Revenue Administration and related to the taxation process were examined. The study was conducted in order to determine the effect of e-invoice, e-declaration and internet / interactive tax office applications on tax accrual and collection. As a result of the study in which the data of the Revenue Administration between the years 1994-2021 were evaluated, it was observed that there were significant increases in tax accrual and collection rates with the introduction of the relevant applications. It is thought that the use of e-applications along with other factors has an effect on these rate increases.

Keywords