Gastronomi Turizminin Destinasyon Markalaşması ve Pazarlama Faaliyetlerindeki Önemi: İzmir İli Örneği

Author:

Year-Number: 2022-48
Number of pages: 947-962
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Destinasyonlarda gastronomi, kaliteli gıda üretiminden sunumuna, otel veya turizm şirketlerine ve ülke markasının tanıtımına kadar tüm değer zinciri için değer yaratan, zenginlik ve istihdam yaratılmasına katkı sağlayan stratejik bir sektör haline gelmektedir. Bu bağlamda özellikle destinasyona özgü yerel gastronomik ürünler ziyaretçileri ya da turistleri gastronomi turizmine yönlendirmektedir. Gastronomi turizmi yerel yaşamın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır ve bir bölgenin tarihi, kültürü, ekonomisi ve toplumu tarafından şekillendirilmektedir. Gastronomi turizmi bölge, halkı, kültürü ve mirası ile doğrudan bir bağlantı kurarak ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek doğal bir potansiyele sahiptir. Rekabet avantajı kazanmak amacıyla dünya çapında giderek daha fazla destinasyon, kendilerini gastronomi turizmi destinasyonları olarak konumlandırmak ve pazarlamak istemektedir. Etkili bir konumlandırma ve pazarlama sonucunda da ziyaretçilerin ilgisini çekebilen destinasyonlar markalaşmaktadır.

Bu çalışmanın örnek kenti olan İzmir destinasyonu yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekebilen, kitle turizmi kapsamında markalaşmış bir destinasyon olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla İzmir’de gastronomi turizminin destinasyon markalaşmasına etkisini değerlendirmek ve pazarlama bağlamında önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, tez çalışmasında nicel araştırma kapsamında İzmir kentini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle talep yönlü yüzyüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda gastronomi turizminin destinasyon markalaşmasına etkisi kanıtlanmış fakat bu etkinin İzmir’de özellikle günümüzde yeterli düzeyde ve güçlü olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Keywords

Abstract

For many destinations, gastronomy is becoming a strategic factor contributing the entire value chain, from the production of quality food to its presentation, hotel or tourism companies and the promotion of the country's brand, also helps the creation of wealth and employment. Within this context, especially local gastronomic products specific to the destination direct visitors or tourists to gastronomic tourism. Gastronomy tourism forms an integral part of local life and is shaped by the history, culture, economy and society of a destination. Gastronomy tourism has the natural potential for enrichment of the visitor experience by establishing a direct link with the region, its people, culture and heritage. In order to gain competitive advantage, more and more destinations around the world want to position and market themselves as gastronomic tourism destinations. As a result of effective positioning and marketing, destinations being able to attract the attention of visitors become valuable brands as destinations.

The city of İzmir as a destination, the model city of this study, is accepted as a branded destination within the scope of mass tourism, attracting attention of domestic and foreign visitors. Therefore, it is aimed to evaluate the effect of gastronomy tourism on destination branding in İzmir and to make suggestions in the context of marketing. For this purpose, a demand-side face-to-face survey was conducted with domestic and foreign tourists visiting the city of Izmir. As a result of the analysis of the data obtained, the effect of gastronomic tourism on destination branding has been revealed, however it was also noted that this effect is not sufficient and strong for İzmir.

Keywords