Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Örnek Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-48
Number of pages: 980-989
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerin başarılı olabilmesi için çalışanların pozitif tutum ve davranışlar sergilemeleri oldukça önemlidir. Örgütlerde adalet ve sinizm çalışanların pozitif tutum ve davranış göstermelerinde önemli belirleyicilerdir. Örgütsel adalet, örgütün çalışanlarına ne kadar adil davrandığına ilişkin çalışanın algısını ifade eder. Örgütsel sinizm ise, çalışanın örgüte karşı geliştirdiği olumsuz duygu, tutum ve davranışlarla ilgilidir. Bu araştırmanın amacı üniversitede görev yapan idari personelin örgütsel adalet ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın verileri Hakkâri Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 102 idari personelden anket yöntemi ile sağlanmıştır. Analizlerden önce ölçeklerin boyutlarını tespit etmek için faktör analizi yapılmış, ardından yapı geçerlilikleri doğrulayıcı faktör analizi yapılarak test edilmiştir. Ölçek ortalamaları incelendiğinde çalışanların hem örgütsel adalet hem de örgütsel sinizm düzeylerinin orta düzeye yakın olduğu görülmüştür. Araştırmada ölçekler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda örgütsel adalet ve alt boyutlarının örgütsel sinizm ile negatif yönlü ilişkiler gösterdiği saptanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek için regresyon analizi uygulanmıştır. Örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla kurulan ilk modele göre, örgütsel adaletin örgütsel sinizmi negatif bir şekilde etkilediği görülmüştür. Örgütsel adalet boyutlarının örgütsel sinizm üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla kurulan ikinci modele göre, dağıtımsal ve işlemsel adaletin örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken, etkileşimsel adaletin örgütsel sinizmi negatif bir şekilde etkilediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

It is very important that employees exhibit positive attitudes and behaviors for organizations to be successful. In organizations, justice and cynicism are important determinants of positive attitudes and behaviors of employees.  Organizational justice refers to the employee's perception of how fair the organization treats its employees. On the other hand, organizational cynicism is related to the negative feelings, attitudes, and behaviors developed by the employee toward the organization. This research aims to reveal the relationship between organizational justice and organizational cynicism levels of administrative staff working at the university. The data of the research were obtained from 102 administrative personnel working at Hakkari University by questionnaire method. Before the analyzes, factor analysis was used to determine the dimensions of the scales, and then the construct validity was tested by making confirmatory factor analysis.  When the averages of the scales were examined, it was seen that both the organizational justice and organizational cynicism levels of the employees were close to the middle level. Correlation analysis was applied to determine the relationships between the scales in the study. According to the result of the correlation analysis, it has been determined that organizational justice and its dimensions has showed negative relations with organizational cynicism. Regression analysis was performed to test the research hypotheses. According to the first model established to measure the effect of organizational justice on organizational cynicism, it has been seen that organizational justice negatively affected organizational cynicism. According to the second model, which was established to measure the effect of organizational justice dimensions on organizational cynicism, it has seen that while distributive and procedural justice has no effect on organizational cynicism, interactional justice has a negative effect on organizational cynicism.

Keywords