Okullarda Etik : Bir Meta-analiz Çalışması (Türkiye Örneği)

Author:

Year-Number: 2022-48
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 17:53:18.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 1011-1018
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, okullarda eğitim paydaşlarıyla yapılan etik konulu tezlerin ve makalelerin sonuçlarını meta-analiz yöntemiyle sentezlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla etik ile ilgili Türkiye’de son 10 yılda yapılan araştırmalar SCOPUS,  Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM aracılığı ile taranmıştır. Bu yolla gerçekleştirilen araştırmada 2012-2021 yılları arasında yapılmış 57 teze,19 makaleye ulaşılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, İncelen on yıl aralığının ilk beş yılı ve son beş yılına bakıldığında iki zaman aralığında da hemen hemen eşit sayıda araştırma yapıldığı; tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, buna nazaran doktora tezlerinin sayıca çok az olduğu; araştırmaların yarısından fazlasının okul yöneticilerinin etik liderliğine yönelik yapıldığı, araştırma deseni olarak çoğunlukla nicel desen kullanıldığı, nitel desen ve karma desenli araştırmaların sayıca çok daha az olduğu; araştırmalarda örneklem grubu olarak çoğunlukla öğretmenlerle çalışıldığı, diğer çalışma gruplarını okul yöneticileri ve öğrencilerin oluşturduğu; nicel çalışmalarda on iki farklı ölçeğin kullanıldığı, nitel araştırmalarda ise çoğunlukla yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to synthesize the results of theses and articles on ethics conducted with educational stakeholders in schools by meta-analysis method. For this purpose, the researches on ethics conducted in the last 10 years in Turkey have been screened through SCOPUS, National Thesis Center, ULAKBIM. In the research carried out in this way, 57 theses and 19 articles made between the years 2012- Dec 2021 were reached. December, the first five years and the last five years of the examined December, the first five years and the last five years of the examined two time intervals almost equal number of research was conducted; the majority of theses are master's theses, compared to this, doctoral theses are very few in number; more than half of the researches are conducted for the ethical leadership of school administrators, quantitative patterns are mostly used as research patterns, qualitative patterns and mixed-pattern researches are much less in number; the research sample as the group mostly working with teachers, other working groups, school administrators, and created by students;twelve different scale is used, where quantitative studies, qualitative research, mostly semi-structured interview form were shown.

Keywords