Finansal Dolandırıcılık Üzerine Bir Literatür Araştırması

Author:

Year-Number: 2023-52
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-17 21:29:22.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 1383-1387
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda dijital finansal hizmetlerin kullanımı teknolojinin gelişmesi, küreselleşme ve son dönemde yaşanan pandemi süreci ile birlikte artmıştır. Finansal hizmetlerin kullanımında görülen artışla birlikte finansal dolandırıcılık oranında da artış görülmektedir. Finansal dolandırıcılığın ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının istikrarı ve etkinliği üzerindeki olumsuz etkisi göz önünde bulundurulduğunda finansal dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi son derece önemli hale gelmektedir. Birçok türü bulunan finansal dolandırıcılık giderek ciddi bir sorun haline geldiği için son yıllarda daha fazla ilgi duyulan ve araştırılan bir konu olmuştur. Bu çalışmada finansal dolandırıcılık üzerine yapılan literatürdeki mevcut çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır. Literatür taraması yapılırken uluslararası yayınlar için Web of Science, ulusal nitelikteki yayınlar için ise Ulakbim TR dizin veri tabanları dikkate alınmıştır. Literatürde finansal dolandırıcılık menkul kıymet, finansal tablo, sigorta, banka, E-ticaret olmak üzere sınıflandırılmıştır. Literatürde, küresel ekonomide ciddi kayıplara yol açan finansal dolandırıcılığın veri madenciliği teknikleriyle tespit edilebileceği ileri sürülmektedir. Finansal dolandırıcılığın önlenmesinde ise yapay zekâ teknolojilerinden faydalanılabileceği ileri sürülmektedir. Finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasıyla giderek daha karmaşık hale gelen finansal dolandırıcılık tespit edilerek önlenebilmektedir. Son olarak finansal dolandırıcılık konusunun uluslararası farklı bilim alanlarında tespit ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasına rağmen ulusal literatürde konu üzerinde yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışma finansal dolandırıcılıkla ilgili genel bilgiler sunması bakımından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

In recent years, the use of digital financial services has increased with the development of technology, globalization, and the recent pandemic process. With the increase in the use of financial services, the rate of financial fraud is also increase. Considering the negative impact of financial fraud on the stability and efficiency of national and international capital markets, the detection and prevention of financial fraud becomes extremely important. As financial fraud, which has many types, has become an increasingly serious problem, it has been a subject of more interest and research in recent years. In this study, the literature on financial fraud has been tried to be summarized. Web of Science for international publications and Ulakbim TR index databases for national publications were taken into account while scanning the literature. In the literature, financial fraud is classified as securities, financial statements, insurance, bank, and E-commerce. It is claimed that financial fraud, which causes serious losses in the global economy, can be detected by data mining techniques. It is claimed that artificial intelligence technologies can be used to prevent financial fraud. By increasing the level of financial literacy, financial fraud, which becomes more and more complex, can be detected and prevented. Finally, although there are studies on the detection and prevention of financial fraud in different international scientific fields, it is seen that the studies on the subject in the national literature are limited.This study is important in terms of presenting general information about financial fraud.

Keywords