Doğrudan Yabancı Yatırımların Yolsuzluk Algısı ve Sivil Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine GMM Panel Veri Analizi

Author:

Year-Number: 2023-51
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 15:35:34.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 1280-1292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma doğrudan yabancı yatırımların (DYY) yolsuzluk algısı, politik haklar ve sivil özgürlükler indeksi açısından alt orta ve üst orta gelirli sınıfta yer alan 22 gelişmekte olan ülke ekonomisinde değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada 2002-2020 yılları arasındaki dönem hem Arellano & Bond hem de Blundell & Bond GMM analizleri ile incelenmiştir. Yolsuzluk algısı 0 ile 100 arasında değerler alan bir indekstir. Bu indekse göre 0 yüksek derecede yolsuzluğu ifade ederken 100 yolsuzluğun olmadığını (temiz) göstermektedir. Politik haklar indeksi ve sivil özgürlükler indeksleri 7 ile 1 arasında değer almaktadır. 7 zayıf politik hakları ve sivil özgürlüğü gösterirken 1 ise güçlü politik haklar ve sivil özgürlüğü göstermektedir. Arellano & Bond modeli sonuçlarına göre incelenen dönemde yolsuzluk algısı indeksinin DYY üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ve yolsuzluk arttıkça DYY’ın arttığını ifade eden “yardım eli” ve “tekerlekleri yağlama” teorisinin desteklendiği görülmektedir. Bununla birlikte Blundell & Bond modeli sonuçları sivil özgürlükler ve politik haklar indeksinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Polititk haklar indeksinin daha güçlü katsayılara ulaştığında doğrudan yabancı yatırımların arttığı tespit edilmiştir. Yine aynı şekilde sivil özgürlükler indeksinin de güçlü katsayılara ulaştığında doğrudan yabancı yatırımların arttığı görülmüştür. Ayrıca doğrudan yabancı yatırımları etkileyen diğer makroekonomik faktörlerin kontrol değişken olarak yer aldığı çalışmada ekonomik büyüme, ticari açıklık ve sermaye oluşumu için istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif katsayılar tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to evaluate foreign direct investment (FDI) in 22 developing country economies in the lower middle and upper middle income class in terms of corruption perception, political rights and civil liberties index. In the study, the period between 2002-2020 is analyzed with both Arellano & Bond and Blundell & Bond GMM analyses. Corruption perception is an index that takes values between 0 and 100. According to this index, 0 indicates a high degree of corruption while 100 indicates no corruption (clean). The political rights index and civil liberties index take values between 7 and 1. 7 indicates weak political rights and civil liberties, while 1 indicates strong political rights and civil liberties. According to the results of the Arellano & Bond model, it is seen that the corruption perception index has a significant effect on FDI in the analyzed period and the "helping hand" and "greasing the wheels" theory, which states that as corruption increases, FDI increases, is supported. However, Blundell & Bond model results show that civil liberties and political rights index have an impact on FDI. It is found that FDI increases when the political rights index reaches stronger coefficients. Similarly, when the civil liberties index reaches strong coefficients, FDI increases. In addition, statistically significant and positive coefficients were found for economic growth, trade openness and capital formation in the study where other macroeconomic factors affecting FDI were included as control variables.

Keywords