Erken Modern/Modern Dönem Önemli Düşünürlerin Etik Ve Siyaset İlişkisi Üzerine Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-52
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 15:00:32.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 1444-1452
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etik ve siyaset arasındaki ilişkinin, özellikle Batı medeniyeti üzerinden ele alınması bağlamında Antik Çağ ve Yunan düşüncesinin önemli temsilcileri üzerinden değerlendirilmeye başlanması elzemdir. Bu dönemde ahlak “mükemmelcilik” üzerinden, etik olgusu bağlamında ve önemli bir iddia olarak da ahlaki gerçekliğin koşullarının oluşması için bir siyasal düzeni işaret eder nitelikte bir gelişim süreci geçirmiştir. Belli noktalarda bu anlayış, günümüzdeki mevcut etik ve siyaset ilişkisin temel parametreleri olsa da modern çağda bu konu üzerine geliştirilen düşünceler de oldukça önemli görülmektedir. Bu çalışmada, etik ve siyaset ilişkisi bağlamındaki görüşlerine yer verilen Spinoza, Kant, Hegel ve J. S. Mill’in, sadece bu konu üzerinden değil, günümüzdeki birçok sosyal ve siyasal anlamdaki sorun alanlarına ilişkin önemli görüşleri olduğu kabul edilmektedir. İki bölüm üzerinden ele alınacak bu çalışmada, modern döneme girilirken siyasal, toplumsal ve düşünsel olarak günümüzü etkileyen bazı önemli düşünürlerin görüşleri üzerinden etik ve siyaset ilişkisi ortaya konularak alana katkı sunabilmek amaçlanmaktadır. Ayrıca metinde, ele alınan düşünürlerin görüşlerini inceleyen yazar ve akademisyenlerin görüşleri ve yorumları üzerinden konu ortaya konulmaya çalışılacak ve bir sosyal bilimler yöntemi olan “derinlemesine içerik analizi” kullanılacaktır. Çalışmanın sonucunda, etik ve siyaset ilişkisinin bireylerin toplumsal bir varlık olarak hareket etmeleri bağlamındaki öneminin kamu yararı ile insanların erdemli davranmaları çerçevesindeki değerlendirmeleri noktasında önemli bir parametre olabileceği görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

It is essential to start evaluating the relationship between ethics and politics through important representatives of Ancient and Greek thought, especially in the context of Western civilization. In this period, morality underwent a process of development through "perfectionism", in the context of the phenomenon of ethics and, as an important claim, in a way that points to a political order for the formation of the conditions for moral reality. Although at certain points this understanding is the basic parameters of the current ethical and political relationship, the thoughts developed on this issue in the modern age are also considered very important. In this study, it is accepted that Spinoza, Kant, Hegel and J. S. Mill, whose views on the relationship between ethics and politics are included, have important views not only on this subject but also on many social and political problem areas today. This study, which will be handled in two parts, aims to contribute to the field by revealing the relationship between ethics and politics through the views of some important thinkers who have influenced today politically, socially and intellectually as we enter the modern era. In addition, in the text, the subject will be tried to be revealed through the opinions and comments of writers and academics who examine the views of the thinkers discussed, and "in-depth content analysis", a social science method, will be used. As a result of the study, it seems that the relationship between ethics and politics can act as an entity that can be realized socially, is expanded, and can be an important parameter in the public evaluation of people within the framework of their virtuous behavior.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics