Örgütsel Dedikodunun Hemşirelerin Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-46
Number of pages: 708-720
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütler için, personellerinin yaptıkları işten memnun olmalarını sağlamak, mal ve hizmet üretmek kadar önemlidir. Personelin, çalıştığı kurumu benimseyerek kurumun ilke ve amaçlarıyla özdeşleşmesi sağlanmalıdır. Böylece firmaların kazançları ve amaçlarına ulaşma kabiliyeti artış gösterir (Kara, 2012: 50).

Son dönemlerde rekabet koşulları daha karmaşık ve zorlu hale gelmiştir. Bu durumda firmalar rekabet koşullarıyla başa edebilmek için tüm çalışanlarla senkronize ve birlikte hareket etmelidir. Ancak girdisi ve çıktısı insan olan sağlık kurumlarında konunun taşıdığı değer çok daha büyüktür (Cengiz, 2001: 13).

Tüm örgütlerde olduğu gibi sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde insan kaynakları yönetimi, büyük özen isteyen en önemli konulardan birisidir. Özellikle, hastanelerin bir hizmet örgütü olduğu düşünüldüğünde, hastanede tedavi gören hastaların aldıkları hizmetten duyduğu memnuniyetin hastane personelinin icra ettiği görevden duymuş olduğu tatmin veya tatminsizliğe bağlı olduğu düşünülebilir. Bu nedenle işgörenlerin tatmini ile ilişkili olan örgütsel bağlılığın farklı değişkenlerle ilişkisinin irdelenmesi ayrı bir önem kazanmaktadır (Akçadağ ve Özdemir, 2005: 169). Örgütsel dedikodu ve örgütsel bağlılık konularının bir arada ele alındığı çalışmalar incelendiğinde alanyazında bir boşluk olduğu görülmektedir. Bu bağlamda etkili yönetilmesi halinde olumlu sonuçlar doğuran dedikodunun bağlılık üzerindeki etkisini incelemek sağlık kurumları açısından önemlidir.

Kurumların başarılı olması çalışanların örgütle olan ilişkilerine bağlıdır. Çalıştığı kurumda huzurlu olan çalışanlar örgüte de bağlanacaktır. Bu araştırmada hemşireler evreninde örgütsel dedikodunun, örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Gaziantep genelinde 401 hemşireye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel dedikodunun örgütsel bağlılık ve boyutlar üzerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Bu bağlamda birer sağlık çalışanı olan hemşireler arasında örgütsel dedikodunun artmasına paralel olarak örgütsel bağlılığın,  duygusal bağlılığın, devam bağlılığının ve normatif bağlılığın da artış gösterdiği tespit edilmiştir. Örgütsel dedikodunun pozitif tutum ve davranışlara etki ettiği dikkat çekmektedir.

Keywords

Abstract

For organizations, ensuring that their employees are satisfied with their work is as important as producing goods and services. It should be ensured that the person identifies with the principles and objectives of the institution by adopting the institution they work for. Thus, the earnings of the companies and the ability to reach their goals increase (Kara, 2012: 50).

Competition conditions have become more complex and challenging in recent years. In this case, companies should act in sync and together with all employees in tope with competitive conditions. However, the value of the subject is much greater in health institutions whose input and output are human (Cengiz, 2001: 13).

As in all organizations, human resources management in health institutions and hospitals is one of the most important issues that require great attention. Especially, considering that hospitals are service organizations, it can be thought that the satisfaction of the patients receiving treatment from the service they receive depends on the satisfaction or dissatisfaction of the hospital staff with the task they perform. For this reason, it is of particular importance to examine the relationship between organizational commitment, which is related to employee satisfaction, and different variables (Akçadağ and Özdemir, 2005: 169). When the studies in which organizational gossip and organizational commitment are discussed together, it is seen that there is a gap in the literature. In this context, health institutions need to examine the effect of gossip, which has positive results if managed effectively, on commitment.The success of the institutions depends on the relations of the employees with the organization. Employees who are at peace in the institution they work for will also be committed to the organization. This study aimed to investigate the effect of organizational gossip on the variables of organizational commitment in the nurses' universe. In this context, a questionnaire was applied to 401 nurses throughout Gaziantep. As a result of the research, it was seen that organizational gossip had a positive effect on organizational commitment. In this context, it has been determined that organizational commitment, emotional commitment, continuance commitment, and normative commitment also increase in parallel with the increase in organizational gossip among nurses, who are health professionals. It is noteworthy that organizational gossip affects positive attitudes and behaviors.

 

Keywords