İş Yeri Maneviyatı ve Örgütsel Değişkenlerle İlişkisi: Bibliyometrik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-45
Number of pages: 664-674
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşyeri maneviyatına ilişkin çalışmaların pandemi döneminde arttığı, bununla birlikte bu trendin yerli literatürde sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı işyeri maneviyatının yayınlarda yüksek birlikte bulunma düzeyine ve bu anlamda yüksek ilişkiye sahip olduğu örgütsel değişkenleri belirlemek ve yerli literatüre dönük olarak kavrama ilişkin farkındalığı artırmaktır. Bu amaç kapsamında veriler Web of Science (WoS) veri tabanından toplanmış ve VOSviewer üzerinden bibliyometrik analizler gerçekleştirilmiştir. 839 yayın ve 1785 anahtar kelime üzerinden ulaşılan sonuçlar, işyeri maneviyatının yüksek bağlantı gücüne sahip olup en çok birlikte bulunduğu ve bu anlamda en yüksek ilişkiye sahip olduğu örgütsel değişkenlerin; spiritüel liderlik, işe bağlılık, etik liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı ve spiritüel iklim olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte örgütsel kültür, liderlik, psikolojik dayanıklılık, örgütsel dayanıklılık ve spiritüel sermaye değişkelerinin daha fazla çalışmada işyeri maneviyatı ile birlikte çalışılabileceği düşünülmektedir. Spiritüel iklim, işe bağlılık, bilinçli farkındalık, çalışan bağlılığı, örgütsel bağlılık ve iş tatmini değişkenlerinin işyeri maneviyatıyla görece daha yeni çalışılan değişkenler olduğu görülmektedir. Çok sayıda pozitif etkisi nedeniyle işyeri maneviyatına daha fazla önem verilmesi, bununla birlikte oluşabilecek olumsuz etkilerine karşı yöneticilerin farklı manevi görüşleri anlama ve tüm görüşlere eşit mesafede yaklaşarak ayrıştırıcılığa gidecek bir durumun oluşmamasına özen göstermeleri gerektiği önerilmektedir.

Keywords

Abstract

It is seen that studies on workplace spirituality increased during the pandemic period, however, this trend remained limited in the domestic literature. In this context, the aim of the study is to determine the organizational variables that workplace spirituality is frequently found together in publications and to which it has a high relationship, and to increase awareness of the concept in terms of domestic literature. For this purpose, data were collected from the Web of Science (WoS) database and bibliometric analyzes were performed using VOSviewer. 839 publications and 1785 keywords were used in the analysis. According to the results of the research, the organizational variables that workplace spirituality has the highest connection power and the highest relationship; spiritual leadership, work engagement, ethical leadership, organizational citizenship behavior and spiritual climate. However, it is thought that the variables of organizational culture, leadership, psychological resilience, organizational resilience and spiritual capital can be studied more together with workplace spirituality. Variables that have been relatively recently studied with workplace spirituality; spiritual climate, work engagement, mindfulness, employee commitment, organizational commitment and job satisfaction. It is thought that more importance should be given to workplace spirituality due to its many positive effects. However, it can be said that it is necessary to be careful against the negative effects that may occur. For this purpose, it is suggested that administrators should understand different spiritual views and approach all opinions equally, and should take care not to create a situation that will lead to discrimination.

Keywords