Psikolojik Dayanıklılık Ve İş Yaşam Dengesi İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-23 23:31:27.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 1095-1106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgüt çalışanları hem iş hem özel hayatlarında bir çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlara karşı psikolojik dayanıklık gücü yüksek çalışanların farklı psikolojik dayanıklılık düşük çalışanların farklı reaksiyonlar göstererek mücadele ettikleri bilinmektedir. Bu doğrultuda çalışanların psikolojik dayanıklılık seviyesinin iş yaşam dengeleri ile nasıl bir ilişki gösterdiği merak edilmektedir. Yapılan bu çalışmada psikolojik dayanıklılık ile iş yaşam dengesi ilişkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, bu çalışmada akademik personel örneklemi üzerinden bu ilişki incelenmiştir. Araştırma verileri anket yöntemiyle online olarak toplanmıştır. Anket psikolojik dayanıklılık ölçeği, iş yaşam dengesi ölçeği ve demografik sorular olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmaya katılım gösteren 114 akademik personel çalışmanın örneklemini oluşturmuş ve bu veriler değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler öncelikle SPSS programına aktarılarak ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlikleri analiz edilmiştir. Daha sonra demografik farklılık testleri, korelasyan ve regresyon testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, psikolojik dayanıklık ile iş yaşam dengesi arasında orta düzeyde pozitif yünlü anlamlı bir ilişki olduğu tepsit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç literatürdeki diğer araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. Ayrıca ankette yer alan demografik faktörler açısından bekar çalışanların evli çalışanlara göre iş yaşam dengesinin daha yüksek olduğu, diğer demografik faktörlerle hem iş yaşam dengesinin hem de psikolojik dayanıklığın anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Employees of the organization face many problems both in their business and private lives. It is known that employees with high resilience struggle against these problems by showing different reactions to those with low resilience. In this direction, it is wondered how the psychological resilience level of the employees correlates with their work-life balance. In this study, it was aimed to reveal the relationship between psychological resilience and work-life balance. In this context, this relationship was examined through the sample of academic staff in this study. Research data were collected online by questionnaire method. The questionnaire consists of three parts: resilience scale, work-life balance scale and demographic questions. 114 academicians participating in the study formed the sample of the study and these data were evaluated. The obtained data were first transferred to the SPSS program and the validity and reliability of the scales were analyzed. Then, demographic difference tests, correlation and regression tests were applied. As a result of the research, it was found that there is a moderately positive and significant relationship between psychological resilience and work-life balance. This result supports other research results in the literature. In addition, in terms of demographic factors in the survey, it was determined that single workers had a higher work-life balance than married workers, and that both work-life balance and psychological resilience did not show a significant difference with other demographic factors.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics